Schooljaar 2021-2022

 
Alle Zwolse schoolbesturen, de gemeente, Stadkamer, muziekverenigingen, Phion, en de opleidingen (Pabo's/ArtEZ conservatorium) ondertekenden begin 2021 het Zwolse MuziekAkkoord waarin staat dat elk kind binnen zijn eigen leef-en woonomgeving gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en leerprestaties te verbeteren. Zwolle sluit daarmee tevens aan bij de Gelijke Kansen Alliantie Zwolle  (zie voor het MuziekAkkoord https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/muziekonderwijs-zwolle/103192/

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben alle partijen afspraken gemaakt over de manieren waarop leerkrachten wordt geïnspireerd om muziek in de klas een volgende impuls te geven, over ondersteuning van lesprogramma's zoals een Leerlijn Muziek dan wel bouwstenen Muziekonderwijs, over deskundigheidsbevordering op het gebied van muziek, en over het maken van verbinding tussen binnenschools - en buitenschools muziekonderwijs. Ook wordt een grote instrumentenbibliotheek gerealiseerd, mede dankzij vele donaties van bedrijven De instrumentenbibliotheek heeft de oorsprong in alle instrumenten die ooit aan het onderwijs zijn geschonken door de Zwolse Muziekschool.  In het in uitvoering nemen van de bibliotheek krijgen we ondersteuning van muziekverenigingen en van de Hogeschool KPZ te Zwolle.
Alle te ondernemen activiteiten zijn vastgelegd in een projectplan 2021-2022, opgesteld door de MuziekTafelZwolle.Schooljaar 2022-2023

We konden in het schooljaar 2021-2022 moeilijk van start gaan aangezien er meteen aan het begin van dat schooljaar zich een landelijke lockdown als gevolg van COVID-19 aftekende.

Pas in het voorjaar van 2022 konden we, mede gericht op schooljaar 2022-2023, activiteiten in gang zetten.
Gezien de gevolgen van de lockdown moesten we ook improviseren en activiteiten die we in het oorspronkelijke projectplan hadden opgenomen aanpassen.

Meteen na de zomervakantie van 2022 hebben we de balans opgemaakt: ‘waar staan we, wat gaat goed en moeten we behouden en waar kunnen we nog winst boeken’.
We hebben deze reflectie gekoppeld aan de verantwoording “MuziekMatchgelden”.
Zie in bijgevoegd PDF bestand de weergave hiervan.
verantwoording muziekmatch.pdf

Eind 2022 is de Stichting Muziek en Instrumenten Zwolle opgericht.
Onder het kopje Stichting Muziek en Instrumenten Zwolle op deze site leest u daar meer over.
Hier is ook het beleidsplan voor 2023 dat het bestuur van deze Stichting heeft vastgesteld te vinden. 

Projectleider Elly Cuhfus is kartrekker in de uitvoering. Zij ondersteunt in die rol ook het bestuur van de Stichting Muziek en Instrumenten Zwolle.
Wilt u meer informatie over de plannen / activiteiten gericht op Méér Muziek in de Klas Zwolle, of over de rol van de verschillende participanten binnen het MuziekAkkoord?
De projectleider kan uw vragen beantwoorden (muziektafelzwolle@gmail.com)